Arbeta systematiskt med resultat

Möt en organisation där aktiviteter som genomförs inom ramen för läsutveckling lyckas, såväl på individ som på skolenhets samt verksamhetsområdesnivå.

Lexplore har intervjuat Anders Brick, verksamhetsutvecklare Thoren Framtid grundskolor och Alexandra Johansson Trubarac, rektor på Thoren Framtid Grundskola i Falkenberg

IMG_0084

Thoren Framtid Falkenberg F-6 skola

Thoren Framtid Falkenberg är en F-6 skola med ca 200 elever som ligger i ett expanderande vackert område i utkanten av Falkenbergs stadskärna. "Vi har nära till hav och natur och är en naturlig del av miljön i Skrea" berättar Alexandra.

Varför började ni arbeta med Lexplore på er skola? 
 
 - Beslutet att införa Lexplore togs av huvudmannen, förklarar Alexandra Johansson Trubarac, rektor på Thoren Framtids grundskola i Falkenberg.
Anders Brick

Verksamhetsutvecklare Thoren Framtid grundskolor, Anders Brick

Anders Brick, verksamhetsutvecklare för Thoren Framtidsgrundskolor, berättar om beslutet att använda Lexplore som ett verktyg i läsutvecklingsarbetet.

 

- För att säkerställa att alla elever når sin fulla potential inom läsning är det avgörande att vi bedriver ett systematiskt och kollegialt arbete för att främja likvärdig läsutveckling.

Genom att genomföra systematiska och kollegiala insatser för att främja likvärdig läsutveckling kan vi säkerställa att alla elever ges möjlighet att utveckla de läsfärdigheter som är avgörande för deras framtid. Detta arbete kräver engagemang, samarbete och kontinuerlig utvärdering.

- För att uppnå detta fattade vår verksamhetschef för Thoren Framtids grundskolor, Sara Lundberg, ett strategiskt beslut som innebar att läsning skulle prioriteras högt. Vi ville kunna mäta och jämföra utvecklingen samt skapa ett gemensamt arbete för alla grundskolor inom Thoren Framtid.

Anders Brick arbetar som verksamhetsutvecklare inom Thoren Framtid grundskolor och berättar om sitt uppdrag
 

- Kärnan i mitt uppdrag är att arbeta för ökad likvärdighet inom våra skolor. Detta sker genom olika projekt, processer, generella och riktade insatser. En mycket viktig process för oss är elevernas läsutveckling genom hela grundskolan. Min roll som processledare för läsutvecklingsarbetet och Lexplore är att samordna detta arbete på en övergripande nivå genom gemensamma planer, möten, nätverksträffar och omvärldsbevakning.

Hur var uppstarten med Lexplore på skolan?

- I början var intresset inte särskilt stort bland personalen, men när vi väl började använda verktyget insåg vi snabbt dess värde. Även om det inte fanns många som frivilligt ville vara ambassadörer eller screenare vid implementeringen, steg intresset successivt. Efter att hela personalen fått utbildning och studiedagar ägnats åt kompetensutveckling kring Lexplore och vår årsplan, förändrades känslan till något positivt. Alla blev engagerade och insåg nyttan och vinsterna med Lexplore för läsundervisningen. 

Rektor Alexandra och Lexploreambassadör Nina Ådahl till vänster

Rektor Alexandra och Lexploreambassadör Nina Ådahl till vänster

"En nyckelaspekt i detta arbete är att vi gemensamt identifierar, utvecklar och implementera välstrukturerade och evidensbaserade lässtrategier och läsundervisningsmetoder. "
THOREN_Anders Brick_0499 (2) (1)
Anders Brick
Verksamhetsutvecklare, Thoren Framtid grundskolor
"Alla blev engagerade och insåg nyttan och vinsterna med lästräningen som Lexplore ger."
Alexandra Johansson Trubarac
Rektor, Thoren Framtid Falkenberg

Hur har införandet av Lexplore påverkat ert arbete med läsning? 

Alexandra berättar om hennes syn på hur arbetet påverkats.

- Införandet har haft en enormt positiv inverkan på vårt arbete. Det har ökat intresset och lusten för läsning bland både personal och elever. Vi läser på ett mer varierat sätt nu, inklusive högläsning, parläsning och läsning i mindre grupper. Det har skapat en gemenskap bland personalen där det gemensamma målet är att främja läsning. Vi uppskattar Lexplores tydlighet kring arbetet med läsning, vilket vi anser vara en stor bidragande faktor till den ökade läsglädjen.

Anders fortsätter:  

- En central del av detta arbete är att tillsammans identifiera, utveckla och implementera välstrukturerade och evidensbaserade lässtrategier och undervisningsmetoder. Genom att använda vetenskapligt beprövade metoder kan vi säkerställa att eleverna ges de bästa förutsättningarna att utveckla sin läsförmåga effektivt. Detta kräver inte bara att lärarna är väl förtrogna med dessa metoder utan också att de regelbundet samarbetar och utbyter erfarenheter med sina kollegor för att ständigt förbättra och anpassa undervisningen utifrån elevernas behov.

- En annan viktig del av det systematiska arbetet med läsutveckling är att regelbundet utvärdera elevernas framsteg och behov genom olika metoder. Genom att kontinuerligt följa upp elevernas läsförmåga kan lärarna identifiera eventuella svårigheter i ett tidigt skede och sätta in åtgärder för att stödja eleverna på ett individanpassat sätt. Lexplore är en värdefull metod för oss att bland annat mäta och analysera elevernas läsutveckling samt få feedback på effektiviteten av våra insatser och aktiviteter inom läsutvecklingen, både på individ- och skolenhetsnivå.

"Lexplore är en värdefull metod för oss att bland annat mäta och analysera elevernas läsutveckling, det ger oss också feedback på om de insatser och aktiviteter som vi genomför inom ramen för läsutveckling faktiskt lyckas, såväl på individ som på skolenhets samt verksamhetsområdesnivå. "
THOREN_Anders Brick_0499 (2) (1)
Anders Brick
Verksamhetsutvecklare, Thoren Framtid grundskolor
"Vi förväntade oss inte det stora engagemang från personalen att arbeta med ett screeningverktyg som vi har fått. Även elevernas engagemang är högre och mer positivt än vi förväntade oss."
Alexandra Johansson Trubarac
Rektor, Thoren Framtid Falkenberg

Lexplore bad Alexandra berätta på vilket sätt hon ser att den gemensamma analysen av elevernas läsförmåga kan vara en drivkraft för professionell utveckling bland lärare och pedagoger på skolan.

- Den gemensamma analysen bidrar i allra högsta grad till kollegialt lärande där fokus ligger på undervisningskvalitet. Utan Lexplore-analys hade vi haft färre kunskapande samtal som bidrar till skolutveckling. Tidigare var läsning endast svenskalärares ansvar, nu är det allas ansvar oavsett ämne. På så vis har ständigt fokus på vår undervisning och våra elever. 

Alexandra ser också att resultaten från uppföljningen används för att skapa och anpassa övergripande undervisningsstrategier och pedagogiska mål på skolan. 

- Detta ser jag genom att vi anpassar undervisningen utifrån elevernas resultat med målet att öka deras läsförståelse, avkodning och läshastighet.  Vi strävar ständigt efter att öka elevernas kunskapsresultat och ha en undervisning som möjliggör detta. Genom uppföljning av Lexplore-resultat får vi syn på saker som vi kanske inte hade fått syn på utan, berättar hon. 

Har systematisk uppföljning av läsförmågan blivit en integrerad del av skolans kultur och bidragit till ett kollegialt lärande bland lärare och personal?

Alexandra berättar att det redan fanns på skolan, men att systematisk uppföljning av läsförmågan genom Lexplore nu är integrerad i deras kultur och bidrar i allra högsta grad till kollegialt lärande. Medvetenheten om den egna undervisningen har ökat med användandet av Lexplore.

Har ni gemensamma läsaktiviteter på skolan?

- Ja, det har vi. Vi har högläsning där årskurs 6 läser för förskoleklassen just nu. Vi har ett biblioteksråd där eleverna får vara med och påverka vilka böcker som ska köpas in och presenterar dessa för övriga skolan. Vi har läsbingo med jämna mellanrum där eleverna får olika utmaningar kring läsning. Vi har många elever som läser i klassrummen och vi deltar alltid i den stora läsutmaningen för årskurs 4. Detta är bara några exempel på flera gemensamma aktiviteter som vi genomför, berättar Alexandra.

 

Vilka vinster ser ni med Lexplore?

En annan fördel vi har märkt av, berättar Alexandra, är det positiva samarbetet med vårdnadshavare kring Lexplore-resultaten.

- Vi använder det under utvecklingssamtal där eleverna presenterar sina resultat. Det är ett tydligt sätt att visa och vara stolt över sin utveckling och framsteg. Vi arbetar hårt för att det alltid ska vara positivt att genomgå screening och att resultaten alltid är något att vara stolta över. Vi börjar screeningen från årskurs 1, vilket gör att eleverna upplever Lexplore som en naturlig del av vår undervisning.

Anders berättar från huvudmannens perspektiv att Lexplore är en värdefull metod för oss, bland annat för att mäta och analysera elevernas läsutveckling.

- Det ger oss feedback på om de insatser och aktiviteter vi genomför inom ramen för läsutvecklingen faktiskt ger resultat, både på individuell nivå och på skolenhets- och verksamhetsområdesnivå.

Vi tackar Anders och Alexandra för att de tagit sig tid och delat med sig av sina framgångar gällande sitt läsutvecklingsarbete med Lexplore! Vi önskar hela er skolorganisation stort lycka till framåt.