Rapport-framsida

Hur har pandemin påverkat svenska elevers läsförmåga?

I egenskap av ett företag som screenar läsförmågan hos elever har vi tillgång till resultat från ett mycket stort antal tester av elevers läsförmåga. Genom att jämföra läsdata från innan och under pandemin kan vi tydligt se hur läsförmågan påverkats.

En av de slutsatser vi kan dra av statistiken är att svenska låg- och mellanstadieelever har i snitt tappat 7–8 månader i sin läsutveckling under pandemin.

Underlag för rapporten består av 66 825 lässcreeningar från 247 olika skolor runt om i Sverige.

I rapporten berättar vi:

  • Så mycket har eleverna halkat efter i sin läsutveckling
  • Hos vilka elever är tappet störst?
  • Tänkbara orsaker till pandemitappet
  • Jämförelse mellan svenska och engelska elever 
  • Så använder vi eyetracking och AI-baserad analys för att mäta läsförmågan